Glossar: Leitbahnen und Akupunkturpunkte

Diese Seite soll Ihnen als Glossar zum Nachschlagen dienen. Die zwölf Hauptleitbahnen, das Lenkergefäß und das Konzeptionsgefäß sowie die Akupunkturpunkte, die in den Weblog-Artikeln genannt werden, sind hier dargestellt:

  • Grafische Darstellung und Beschreibung des Verlaufs der Leitbahnen
  • Grafische Darstellung und Beschreibung der Lokalisation der Punkte
  • Beschreibung der Indikationen der Punkte
  • Beschreibung der therapeutischen Wirkungen der Punkte im Sinne der chinesischen Syndromdiagnostik
  • Beschreibung der Reizmethoden, die an den Punkten angewendet werden können
  • Beschreibung der Gefäß- und Nervenversorgung am Ort der Punkte
  • Beschreibung besonderer Eigenschaften der Punkte

1. Umlauf: Ventrale Achse Yangming

Lungen-Leitbahn Taiyin Hand

Verlauf der Lungen-Leitbahn
Überblick Lungen-Leitbahn
Lu 1 (zhōng fǔ)
Lu 3 (tiān fŭ)
Lu 5 (chǐ zé)
Lu 6 (kǒng zuì)
Lu 7 (liè quě)
Lu 9 (tài yuān)
Lu 10 (yú jì)
Lu 11 (shào shāng)

Dickdarm-Leitbahn Yangming Hand
Verlauf der Dickdarm-Leitbahn
Überblick Dickdarm-Leitbahn
Di 1 (shāng yáng)
Di 3 (sān jiān)
Di 4 (hé gǔ)
Di 8 (xiǎo hǎi)
Di 9 (shàng lián)
Di 11 (qū chí)
Di 15 (jiān yú)
Di 16 (jù gǔ)
Di 17 (tiān dǐng)
Di 18 (fú tú)
Di 20 (yíng xiāng)
Magen-Leitbahn Yangming Fuß
Verlauf der Magen-Leitbahn
Überblick Magen-Leitbahn
Ma 1 (chéng qì)
Ma 2 (sì bái)
Ma 3 (jù liáo)
Ma 4 (dì cāng)
Ma 5 (dà yíng)
Ma 6 (jiá chě)
Ma 7 (xià guān)
Ma 8 (tóu wéi)
Ma 9 (rén yíng)
Ma 21 (liáng mén)
Ma 25 (tiān shū)
Ma 29 (guī lái)
Ma 32 (fú tù)
Ma 33 (yīn shì)
Ma 34 (liáng qiū)
Ma 35 (dú bí)
Ma 36 (zú sān Iǐ)
Ma 37 (shàng jù xǔ)
Ma 39 (xìa jù xū)
Ma 40 (fěng lóng)
Ma 41 (jiě xī)
Ma 43 (xiàn gǔ)
Ma 44 (nèi tíng)
Ma 45 (Iì duì)
Milz-Leitbahn Taiyin Fuß
Verlauf der Milz-Leitbahn
Überblick Milz-Leitbahn
MP 1 (yīn bái)
MP 3 (tài bái)
MP 4 (gōng sūn)
MP 6 (sān yīn jiāo)
MP 8 (dì jī)
MP 9 (yīn líng quán)
MP 10 (xuè hǎi)

Buchempfehlung

Glossar: Leitbahnen und Akupunkturpunkte

2. Umlauf: Dorsale Achse Taiyang

Herz-Leitbahn Shaoyin Hand
Verlauf der Herz-Leitbahn
Überblick Herz-Leitbahn
He 5 (tōng Iǐ)
He 7 (shén mén)
Dünndarm-Leitbahn Taiyang Hand
Verlauf der Dünndarm-Leitbahn
Überblick Dünndarm-Leitbahn
Dü 1 (shào zé)
Dü 3 (hòu xī)
Dü 6 (yǎng lǎo)
Dü 7 (zhī zhèng)
Dü 11 (tiān zōng)
Dü 15 (jiān zhōng shū)
Dü 17 (tiān ròng)
Dü 18 (quán liáo)
Dü 19 (tīng gōng)
Blasen-Leitbahn Taiyang Fuß
Verlauf der Blasen-Leitbahn
Überblick Blasen-Leitbahn
Bl 1 (jīng míng)
Bl 2 (zǎn zhú)
Bl 3 (méi chōng)
Bl 9 (yù zhěn)
Bl 10 (tiān zhù)
Bl 11 (dà zhù)
Bl 12 (fěng mén)
Bl 13 (fèi shū)
Bl 14 (jué yīn shū)
Bl 15 (xīn shū)
Bl 16 (dū shū)
Bl 17 (gé shū)
Bl 18 (gān shū)
Bl 19 (dǎn shū)
Bl 20 (pí shū)
Bl 21 (wèi shū)
Bl 23 (shèn shū)
B 24 (qì hǎi shū)
Bl 26 (guān yuán shū)
Bl 28 (páng guāng shū)
Bl 30 (bái huán shū)
Bl 31 (shàng liào)
Bl 32 (cì liáo)
Bl 34 (xià liáo)
Bl 37 (yīn mén)
Bl 39 (wěi yáng)
Bl 40 (wěi zhōng)
Bl 43 (gāo huāng)
Bl 52 (zhì shì)
Bl 54 (zhì biān)
Bl 55 (hé yáng)
Bl 57 (chéng shān)
Bl 58 (fěi yáng)
Bl 60 (kūn lún)
Bl 62 (shěn mài)
Bl 64 (jīng gǔ)
Bl 65 (shù gǔ)
Bl 67 (zhì yin)
Nieren-Leitbahn Shaoyin Fuß
Verlauf der Nieren-Leitbahn
Überblick Nieren-Leitbahn
N 1 (yǒng quǎn)
N 3 (tài xī)
N 4 (dà zhōng)
N 6 (zhào hǎi)
N 7 (fù liū)
N 13 (qì xué)
N 16 (huāng shū)
N 19 (yīn dū)
N 20 (tōng gǔ)
N 27 (shū fǔ)

Buchempfehlung

Glossar: Leitbahnen und Akupunkturpunkte

3. Umlauf: Intermediäre Achse Shaoyang

Perikard-Leitbahn Jueyin Hand
Verlauf der Perikard-Leitbahn
Überblick Perikard-Leitbahn
Pk 3 (qū zé)
Pk 4 (xī mén)
Pk 5 (jiān shǐ)
Pk 6 (nèi guān)
Pk 7 (dà líng)
Pk 9 (zhōng chōng)
3Erwärmer-Leitbahn Shaoyang Hand
Verlauf der 3Erwärmer-Leitbahn
Überblick 3Erwärmer-Leitbahn
3E 1 (guān chōng)
3E 2 (yè mén)
3E 3 (zhōng zhǔ)
3E 4 (yáng chí)
3E 5 (wài guān)
3E 6 (zhī gōu)
3E 10 (tiān jǐng)
3E 14 (jiān liáo)
3E 16 (tiān yǒu)
3E 17 (yì fěng)
3E 18 (chì imài)
3E 20 (jiǎo sūn)
3E 21 (ěr mén)
3E 23 (sī zhú kōng)
Gallenblasen-Leitbahn Shaoyang Fuß
Verlauf der Gallenblasen-Leitbahn
Überblick Gallenblasen-Leitbahn
Gbl 1 (tóng zǐ liáo)
Gbl 2 (tīng huì)
Gbl 4 (hàn yàn)
Gbl 5 (xuán lú)
Gbl 6 (xuán lí)
Gbl 7 (qū bìn)
Gbl 12 (wán gǔ)
Gbl 13 (běn shén)
Gbl 14 (yáng bái)
Gbl 15 (tóu lín qì)
Gbl 16 (mù chuāng)
Gbl 17 (zhèng yíng)
Gbl 20 (fěng chí)
Gbl 29 (jū liáo)
Gbl 30 (huán tiào)
Gbl 31 (fěng shì)
Gbl 34 (yáng líng quán)
Gbl 37 (guāng míng)
Gbl 39 (jué gǔ)
Gbl 40 (qiū xū)
Gbl 41 (zú lín qì)
Gbl 43 (xiá xī)
Leber-Leitbahn Jueyin Fuß
Verlauf der Leber-Leitbahn
Überblick Leber-Leitbahn
Le 1 (dà dūn)
Le 2 (xíng jiān)
Le 3 (tài chōng)
Le 5 (Iǐ gōu)
Le 13 (zhǎng mén)
Le 14 (qí mén)

empfehlung

Glossar: Leitbahnen und Akupunkturpunkte

Nebenleitbahnen

Lenkergefäß Du Mai
LG 1 (cháng qiáng)
LG 3 (yāo yáng guān)
LG 4 (mìng mén)
LG 8 (jīn suō)
LG 9 (zhì yáng)
LG 10 (Iíng tái)
LG 11 (shén dào)
LG 12 (shěn zhù)
LG 13 (táo dào)
LG 14 (dà zhuī)
LG 15 (yā mén)
LG 16 (fěng fǔ)
LG 17 (nǎo hù)
LG 19 (hòu dǐng)
LG 20 (bǎi huì)
LG 22 (xìn huì)
LG 23 (shàng xīng)
LG 24 (shén tíng)
LG 25 (sù liáo)
LG 26 (rén zhōng)
LG 27 (duì duān)
Konzeptionsgefäß Ren Mai
KG 3 (zhōng jí)
KG 4 (guān yuán)
KG 5 (shí mén)
KG 6 (qì hǎi)
KG 7 (yīn jiāo)
KG 9 (shǐ fěn)
KG 10 (xià wǎn)
KG 11 (jiàn Iǐ)
KG 12 (zhōng wǎn)
KG 13 (shàng wǎn)
KG 14 (jù què)
KG 16 (zhōng tīng)
KG 17 (dàn zhōng)
KG 20 (huá gài)
KG 21 (xuán jī)
KG 22 (tiān tú)
KG 23 (lián quán)
KG 24 (chéng jiāng)

Buchempfehlung

Glossar: Leitbahnen und Akupunkturpunkte